De Muysc cubun - Lengua Muisca

xiuhun#I s. Sudor.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

xiun

Fon. Gonz.*/siun/ Cons. */siun/
Ver xiuhun.
    {{{GRUPO}}}