De Muysc cubun - Lengua Muisca

 || zicu#L_I loc. adj. Pedigüeño/a

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

zicu, chicu

Fon. Gonz.*/tʂiku/ Cons. */tsiku/
    {{{GRUPO}}}
    L.I. loc. adj. Pedigüeño/a 

    Pedigueŋa persona. abchihizcan mague l. abzicun mague. [sic] (Giraldo & Gómez, 2012) - Ms. 2922. Voc. fol. 70r

    Ver también "Pedigueño": bchihizca, zicu