De Muysc cubun - Lengua Muisca

-si
Tabla en construcción.

Adverbios de lugar

Demostrativo -na -ca -sa
Cercano xis xis-na > xina xis-na-ca > xinaca xisy-sa
Lejano ysy ysy-na > yna ysy-na-ca > ynaca ysy-sa
Remoto asy asy-na > ana asy-na-ca > anaca asy-sa


I. Sufijo que indica movimiento.

1. Ver sisy.
2. Ver ysi.
3. Ver asi.