De Muysc cubun - Lengua Muisca

bie#I adj. Mucho/a/os/as, bastante, con abundancia.  || bie#L_I ma~ loc. adj. Mucho/a, muchos/as.

Diccionario muysca - español. © Diego F. Gómez (2008 - 2024).

fie

Fon. Gonz.*/βie/ Cons. */βie/
Hom. fie, fie(2), fie(3).
Ver bie.
    {{{GRUPO}}}